Czy mo?na sp?aci? wcze?niej zaci?gni?t? po?yczk??40 dni temu

Kiedy zaci?gasz po?yczk?, wybierasz ile miesi?cy lub lat chcesz j? sp?aca?. Jednak z up?ywem czasu sytuacja finansowa mo?e ulec zmianie i mo?esz znale?? si? w sytuacji, w której chcesz sp?aci? po?yczk? wcze?niej. Wszyscy lubimy troch? elastyczno?ci je?li chodzi o nasze finanse, wi?c je?li uwa?asz, ?e mo?esz spróbowa? sp?aci? wcze?nie, poszukaj po?yczki, która oferuje opcj? przedterminowej sp?aty.

Po co sp?aci? po?yczk? wcze?niej?

Je?li b?dziesz cieszy? si? nieoczekiwanymi ?rodkami na przyk?ad na jeden miesi?c, otrzymasz premi? w pracy, mo?esz chcie? po?wi?ci? te pieni?dze na szybsze sp?at? po?yczki. Jest to okre?lane jako wcze?niejsza sp?ata cz??ci.

W przeciwnym wypadku mo?esz sp?aci? po?yczk? w ca?o?ci. Na przyk?ad, je?li wykupi?e? po?yczk? na pokrycie kosztów samochodu, który sprzedajesz.

more »

Bankowo?? elektroniczna.116 dni temu

Czym jest bankowo?? elektroniczna.

W dzisiejszych czasach ludzie lubi? by? wygodni. To samo dotyczy bankowo?ci. Chcemy wykonywa? przelewy, robi? zakupy i inne transakcje bez konieczno?ci wychodzenia z domu. W?a?nie w tym celu zosta?a wynaleziona bankowo?? elektroniczna, aby u?atwi? nam ?ycie. Bankowo?? elektroniczna jest us?ug? jak? oferuj? banki. Polega ona na mo?liwo?ci dost?pu do swojego rachunku dzi?ki urz?dzeniom elektronicznym takim jak komputer, bankomat, telefon, linia telekomunikacyjna, terminal POS, oraz internet. Bankowo?? elektroniczna cz?sto okre?lana jest jako telebanking, czyli bankowo?? zdalna. Za pomoc? bankowo?ci elektronicznej mo?emy sprawdza? saldo i histori? naszego rachunku, a tak?e mamy mo?liwo?? za?o?enia terminowej lokaty oraz dokonywa? przelewy. Bankowo?? elektroniczna jest bardzo wa?nym elementem bankowo?ci transakcyjnej.

more »

Na czym polega wiarygodno?? firmy po?yczkowej?165 dni temu

Budowanie wiarygodno?ci firmy po?yczkowej na rynku kredytowym to jedna z najwa?niejszych przewag konkurencyjnych. W jaki sposób firmy po?yczkowe kszta?tuj? wiarygodno?? w oczach klientów i na jakie warunki wspó?pracy warto zwróci? uwag?, aby nie narazi? si? na problemy przy podpisywaniu umowy o kredyt krótkoterminowy? Oto krótki poradnik bran?owy.

more »

Co zrobi?, aby nie da? si? oszuka??189 dni temu

Rynek kredytów gotówkowych cz?sto niesie za sob? wiele potencjalnych oszustów. Chwila nieuwagi, ma?a wiedza i mo?emy si? sta? potencjaln? ofiar?. Zatem jak nie da? si? oszuka??

Kilka wa?nych uwag

Warto sprawdzi? instytucj?, która oferuje po?yczki gotówkowe. Warto pami?ta?, ?e oszu?ci s? wsz?dzie, tylko dobrze si? kamufluj?. Warto sprawdzi?, czy placówka dzia?a legalnie. Wiele razy zdarzy?o si? tak, ?e brali?my po?yczk? a firma po prostu znika?a. Potem znajdywa? si? nowy w?a?ciciel i zad?u?enie musieli?my sp?aca? du?o wy?sze ni? obowi?zywa?o w umowie. Co si? przek?ada?o na to, ?e zostali?my oszukani. Takie s? niestety pu?apki kredytowe, których powinni?my za wszelk? cen? unika?. Wa?ne jest tak?e sprawdzenie, czy dana instytucja nie znajduje si? na tzw. „czarnej li?cie”. Taka lista jest tworzona z my?l? o nieuczciwych przedsi?biorcach. Oszu?ci unikaj? rozg?osu za wszelk? cen?, dlatego w internecie jest o nich ma?o informacji. Ju? wtedy powinna si? nam zapali? czerwona lampka ostrzegawcza, ?e z t? firm? oferuj?c? po?yczanie pieni?dzy jest co? nie tak. Dlatego na przysz?o?? warto to sprawdzi? a nie od razu podejmowa? decyzj?.

more »